Кінологічний клуб

Leo dog

м.Львів

вул.Личаківська, 238/5

тел. / viber: (067)702-77-63 Корецька Тетяна

e-mail: leodog.lviv@gmail.com

Статут кінологічного клубу Leo Dog

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛЬВІВСЬКИЙ КІНОЛОГІЧНИЙ КЛУБ «ЛЕО-ДОГ» (далі за текстом - Організація) є добровільною неприбутковою громадською організацією, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, творчих, соціальних та інших спільних інтересів своїх членів. Сприяння збереженню та покращенню генофонду собак всіх порід, розвитку службового та спортивного собаківництва, популяризації селекційно-племінної роботи; сприяння задоволенню професійних та аматорських інтересів в галузі кінології, створення банку даних по обліку собак в Організації; пропаганда і підтримка гуманного ставлення до тварин серед усіх верств населення.

1.2. Найменування Організації:
Повне найменування українською мовою – Громадська організація «ЛЬВІВСЬКИЙ КІНОЛОГІЧНИЙ КЛУБ «ЛЕО-ДОГ». Скорочене найменування українською мовою – ГО «ЛКК «ЛЕО-ДОГ». Повна назва англійською мовою – “LVIV KENNEL CLUB “LEO-DOG”, скорочена назва англійською мовою – «LKC «LEO-DOG”. Повне нанайменування російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛЬВОВСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЛЕО-ДОГ». скорочене найменування російською мовою – «ЛКК «ЛЕО-ДОГ».
1.3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, іншими актами чинного законодавства України та цим Статутом.
1.4. Організація створюється та діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
II. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою (цілями) діяльності Організації є – здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, творчих, соціальних та інших спільних інтересів своїх членів. Сприяння збереженню та покращенню генофонду собак всіх порід, розвитку службового та спортивного собаківництва, популяризації селекційно-племінної роботи; сприяння задоволенню професійних та аматорських інтересів в галузі кінології, створення банку даних по обліку собак в Організації; пропаганда і підтримка гуманного ставлення до тварин серед усіх верств населення.

2.2. Основними напрямами діяльності Організації в межах чинного законодавства є:
2.2.1. Сприяння розведенню та використанню порідних собак.
2.2.2. Підтримка на громадських засадах наукових досліджень в галузі кінології.
2.2.3. Сприяння розробці та впровадженню в дійсність методичних рекомендацій у сферах племінної роботи, тренування, дресирування та боротьби з захворюваннями собак.
2.2.4. Сприяння проведенню кінологічних виставок та конкурсів, створенню та будуванню розплідників, площадок для дресури і порідного тестування собак.
2.2.5. Сприяння розвитку спорту з собаками та іншими тваринами, створенню молодіжних секцій.
2.2.6. Пропаганда ідеї гуманного ставлення до тварин.
2.2.7. Координація діяльності своїх членів.
2.2.8. Сприяння відкриттю монопорідних клубів та секцій, а також секцій для собак з невідомим походженням.
2.2.9. Взаємодія з кінологічними громадськими організаціями на території України та за її межами та представлення інтересів членів Організації, здійснення зв’язків з іншими спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами.
2.3. Для досягнення мети (цілей) та виконання покладених завдань Організація має право у встановленому законодавством порядку:
Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
Звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
Одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
Самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види діяльності, які передбачені Статутом, самостійно розпоряджатися своїм майном.
Придбавати, отримувати у володіння та користування, відчужувати матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об'єкти інтелектуальної власності).
Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях.
Проводити заходи, пов'язані з реалізацією основних завдань Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, заінтересованих осіб, організації, як українські, так і закордонні.
Об'єднуватися в спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Громадської Організації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об'єднаннями громадян.
2.3.10. Популяризувати своє найменування та символіку, зареєстровану у встановленому чинним законодавством порядку.
2.3.11. Обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном.
2.3.12. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, принципи та мета діяльності яких відповідають меті (цілі) та завданням Організації, та надавати допомогу в їх створенні.
2.3.13. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань в межах чинного законодавства.
2.3.14. Забезпечувати членів Громадської Організації літературою, посібниками, аудіо-, відеопродукцією та іншими інформаційними матеріалами або спорядженням.
Проводити мирні зібрання.

III. ПРАВОВИЙ СТАТУС.
3.1. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації.
Організація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку з назвою, штамп, бланки з реквізитами, а також може мати емблему та власну символіку, яка реєструється у встановленому законодавством України порядку.
3.2. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.
3.3. Виходячи із своїх інтересів, Організація співпрацює і взаємодіє з політичними партіями, громадськими організаціями, господарськими товариствами, клубами та федераціями, підприємствами, об'єднаннями, профспілковими організаціями, органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, а також з міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи і, як правило, на договірних засадах.
3.4. Організація має право від свого імені укладати угоди і здійснювати інші юридичні дії, набувати майнових та особистих немайнових прав.
3.5. Організація має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці (трудові договори), а також цивільно-правові угоди з окремими фізичними чи юридичними особами згідно з чинним законодавством України.
3.6. Облік і звітність здійснюються Організацією у порядку, встановленому чинним законодавством України.
IV. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ).
4.1 В Організації встановлюється індивідуальне членство. Членство в Організації є добровільним.
4.2. Членами Громадської Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14-річного віку, визнають мету (цілі), завдання та Статут Організації, сприяють їх реалізації та підтримують Організацію матеріально (сплачують членські внески чи іншим чином) та/або своєю безпосередньою участю у її діяльності.
4.3. Прийняття нових членів в Організацію здійснюється за рішенням Президента згідно з письмовою заявою, в разі необхідності, від кандидата можуть вимагатись додаткові документи або інформація .
4.4. Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення. Вихід з Організації здійснюється за письмовим зверненням члена Організації. У разі порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди Організації, члени можуть бути виключені з Організації за рішенням її Президента.
4.5. Члени Організації мають право:
4.5.1.Брати участь у заходах, які проводяться Організацією.
4.5.2.Обирати та бути обраними до органів управління Організації.
4.5.3. Вносити пропозиції та зауваження до органів управління, щодо діяльності Організації.
4.5.4. На захист своїх законних інтересів Організацією.
4.5.5. Отримувати інформацію про діяльність Організації та її органів управління в установленому порядку.
4.5.6. Відстоювати права та інтереси Організації.
4.6. Члени Організації зобов'язані:
4.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації, виконувати рішення органів управління Організації, у межах їх компетенції.
4.6.2. Брати активну участь у роботі Організації та не перешкоджати її діяльності, дбати про імідж Організації.
4.6.3. Своєчасно сплачувати членські внески, порядок сплати яких затверджується наказом Президента Організації.
V. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.
5.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори. До компетенції Загальних зборів належать:
5.1.1. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації;
прийняття Статуту Організації, внесення змін до нього;
обрання Президента Організації;
затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності Організації;
5.1.5. реалізація права власності на майно та кошти Організації;
5.1.6. заслуховування та затвердження звітів Президента Організації;
5.1.7. утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації.
5.2. Загальні збори правомочні за наявності не менше 3/4 від загальної кількості членів Організації. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на Загальних зборах членів Організації. Крім, рішення про припинення діяльності Організації, внесення змін та доповнень до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Організації, приймаються не менше як 3/4 голосів присутніх членів Організації.
5.3. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням Президента Організації. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/10 складу членів Організації, або на вимогу Президента Організації.
5.4. Виконавчим постійно - діючим керівним органом Організації, та в період між Загальними зборами, є Президент Організації.
5.4.1.Президент обирається Загальними зборами строком на 5 років.
5.4.2. Заміщення і призначення нового Президента здійснюють Загальні збори. Якщо Президент подає у відставку, втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Загальні збори можуть призначити нового Президента до закінчення строку повноважень Президента.
5.5. До компетенції Президента Організації належать :
5.5.1. Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Організації.
5.5.2. Виконання рішень Загальних зборів та здійснення окремих повноважень у період між його засіданнями.
Управління поточною діяльністю Організації.
Затвердження символіки Організації.
5.5.5 Видання наказів та інших внутрішніх документів.
5.5.6. Затвердження порядку та розміру членських та інших внесків.
5.5.7. Ухвалення рішення про вступ, виключення членів Організації.
5.5.8. Представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях.
5.6. Підписання угод та інших фінансово-господарських документів, видачу доручень, відкриття та закриття рахунків в установах банків.
5.6.1. Затвердження рішення Загальних зборів відокремленого підрозділу Організації про обрання Голови відокремленого підрозділу.
5.6.2. В разі необхідності, призначення особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку та своєчасного надання звітності.

VI. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ).
6.1. Президент Організації один раз на рік звітує перед Загальними зборами Організації про проведену роботу.
VII. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.
7.1. Скарги членів Організації на рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації обов’язково розглядаються на наступних Загальних зборах Організації, їх рішення є остаточним.
VIII. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА.
8.1. Організація є неприбутковою.  8.2. У власності організації можуть бути кошти та інше майно необхідне для виконання її статутних завдань.  8.2.1 Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших не заборонених законом. 
8.3. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
8.4. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.
8.5. Організація самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.  8.6. Право власності Організації реалізовують Загальні збори Організації. Окремі функції щодо управління майном можуть бути покладені Загальними зборами на Президента.

IX. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та припиняють діяльність за рішенням Загальних зборів Організації.
9.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.
9.3. Вищим органом управління відокремленого підрозділу Організації є Загальні збори.
9.4. Загальні збори відокремленого підрозділу Організації можуть приймати рішення з усіх питань діяльності відокремленого підрозділу.
9.5. Загальні збори відокремленого підрозділу правомочні за наявності не менше 3/4 від загальної кількості членів відокремленого підрозділу Організації. Рішення Загальних зборів відокремленого підрозділу приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на Загальних зборах членів відокремленого підрозділу Організації.
9.6. Загальні збори відокремленого підрозділу скликаються не менше одного разу на рік за рішенням Голови відокремленого підрозділу Організації. Позачергові загальні збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані на вимогу не менше 1/10 складу членів відокремленого підрозділу Організації.
9.7. Голова відокремленого підрозділу Організації обирається Загальними зборами Організації строком на 3 роки.
9.8. Рішення Загальних зборів відокремленого підрозділу Організації про обрання Голови відокремленого підрозділу затверджується Президентом Організації.
9.9. Голова відокремленого підрозділу Організації здійснює:
9.9.1. Представництво відокремленого підрозділу Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях.
9.9.2. Реалізує мету (цілі) та завдання Організації на певній території;
9.9.3. Голова Організації має право надати додаткові повноваження Голові відокремленого підрозділу, у зв’язку з чим видає довіреність.
Х. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ.
Організація зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової служби та вносити платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітності покладається на особу, яка призначається Президентом та компетенція якого визначається чинним законодавством.
10.3. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
10.4. Для виконання статутних завдань і цілей Організація безпосередньо здійснює необхідну діяльність без мети отримання прибутку.
XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
11.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами, більшістю у 3/4 голосів присутніх членів Організації.
11.2. Про внесені зміни та доповнення до Статуту Організація повідомляє реєструючий орган.
11.3. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту прийняття повідомлення про зміни до Статуту Організації реєструючим органом.
XII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску, в т. ч. за рішенням суду про заборону Організації) або реорганізації.
12.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
12.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Президенту здійснювати повноваження ліквідатора для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його припинення відповідно до статуту.
12.5. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.
12.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації, присутніх на Загальних зборах.
12.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.